POIG, EFRR

STYR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa nr: UDA-POIG. 08.02.00-14-369/12-00

Projekt pt. „Stworzenie systemu klasy B2B w przedsiębiorstwie Styr-Bud Sp. z o.o., w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami”

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.12.2013

Przedmiotowy projekt będzie polegać na stworzeniu systemu B2B służącemu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez firmę Styr-Bud Sp. z o.o. oraz jej partnerów. Oprócz Wnioskodawcy, w projekcie  uczestniczy 5 partnerów biznesowych, firmy DO-MUR Sp. z o.o., SMB Jędrzejuk Sp.J., Kowalczyk – Materiały Budowalne, Stalko-Przybysz Sp.J., Ekotechnika Plus Sp. z o.o. Dzięki stworzeniu systemu B2B Wnioskodawca będzie mógł zautomatyzować procesy biznesowe w relacjach z partnerami. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza zrealizować inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także zakupić niezbędne usługi analityczno-doradcze oraz wdrożeniowe i szkoleniowe. Wszystkie zakupy usług oraz materiałów w ramach projektu zostaną dokonane zgodnie z zasadami jawności, przejrzystości oraz konkurencji.

Etap I – 01.06.2013 r. – 31.07.2013 r.

Pierwszy etap obejmuje działania przygotowawcze, analityczno-doradcze oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ramach etapu zakupione zostaną niezbędne środki trwałe tj. serwer. Ponadto zakupione zostaną także licencje na oprogramowanie serwerowe Microsoft SQL Server 2008 R2 oraz Microsoft SharePoint Server 2010. Przeprowadzony zostanie także zakup usług doradczych w zakresie analizy przedwdrożeniowej w firmie Styr-Bud oraz zakup usług w zakresie projektu przyszłego systemu informatycznego. W ramach zakupionych usług zostanie wykonana analiza dotycząca wymagań oraz niezbędnych prac do wykonania prac związanych z integracją systemów B2B. Określone zostaną rozwiązania techniczno-informatyczne względem systemu. Zakupione zostaną ponadto usługi wdrożeniowe związane z instalacją oraz konfiguracją serwera. Poniesione zostaną ponadto wydatki na działania informacyjne związane z realizowaniem projektu w ramach PO IG. Oprócz tego nastąpi zakup certyfikatu, niezbędnego do implementacji zaawansowanego podpisu elektronicznego.

Etap II – 01.08.2013 r. – 31.10.2013 r.

Drugi etap obejmuje nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Usługi informatyczne będą miały na celu konfigurację poszczególnych modułów aplikacji informatycznej. Zakupiona zostanie również licencja na aplikację informatyczną.

Etap III – 01.11.2013 r. – 31.12.2013 r.

Zakupione zostaną usługi mające zintegrować procesy biznesowe realizowane przez Wnioskodawcę we współpracy z Partnerami. Zrealizowane zostaną także prace po stronie partnerów, polegające na instalacji i konfiguracji odpowiednich rozwiązań systemu klasy B2B pozwalających na integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw partnerów i podwykonawców. W III etapie zakupione zostaną usługi asysty dotyczące działania systemu w pierwszych dniach po wdrożeniu, przeszkoleni zostaną użytkownicy końcowi systemu, a także poniesione zostaną wydatki na działania informacyjne związane z realizowaniem projektu w ramach
POIG.

Celem wdrożenia będzie integracja oprogramowania obsługującego procesy biznesowe. W trzecim etapie zakończone zostaną wszystkie prace integrujące systemy współpracujących przedsiębiorstw. Efektem będzie powstanie systemu B2B automatyzującego procesy pomiędzy firmami. Zautomatyzowane zostaną następujące procesy biznesowe:
- proces administracyjny,
- proces realizacji zamówień.
Po wdrożeniu Wnioskodawca zakupi specjalistyczne usługi szkoleniowe związane z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi nowego systemu informatycznego.
Firma Styr-Bud poniesie także wydatki  przeznaczone na informacje o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w projekcie.
Dodatkowo w pierwszym okresie po wdrożeniu systemu Wnioskodawca skorzysta z usługi asysty technicznej, w celu weryfikacji oraz nadzoru nad prawidłową pracą systemu B2B


Wartość projektu: 502 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 254 000,00 PLN


UE

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”

Facebook